EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

7.2 คำสั่งประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน

7.3 แบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

7.4 หลักฐานการประชุม

7.5 หลักฐานหนังสือเวียน

7.6 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์