EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

Eb7.1บันทึกข้อความลานามคำสั่ง

Eb7.2คำสั่งประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Eb7.3แบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

Eb7.4หลักฐานการประชุม

Eb7.5หลักฐานหนังสือเวียน

Eb7.6link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์