MOIT 3 หน่วยงานมีรายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

MOIT 3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 3.2 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อ

MOIT 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ