MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

MOIT 4.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2566

MOIT 4.3 มีแผนการจัดซท้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 2566

MOIT 4.4 คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ

MOIT 4.5-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 4.6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

MOIT 4.7บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อ

MOIT 4.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ