MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 2565

MOIT 4.1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2566

MOIT 4.2.1 มีบันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ-และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

MOIT 4.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 4.3 มีแผนการจัดซท้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 2566

MOIT 4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนัก

MOIT 4.3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะ

MOIT 4.3.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4.4 คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลด-ประกาศ