MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15.1.1 คำสั่งแต่งตั้วคณะทำงาน

15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

15.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน