MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่งประกาศ

3. มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ

5. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่

6. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่

7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ