MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.2 คำสั่งประกาศ

MOIT 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

MOIT 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม

MOIT 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่

MOIT 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน