MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.1.2 คำสั่งมาตรการ กลไล หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน-รูปภาพ

MOIT 1.1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2.2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2565

MOIT 2.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน