รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2566

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566  1. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 2. งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566 3. งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 4. หมายเหตุประกอบบัญชี ปีงบประมาณ 2566