รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2565

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565
1.งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565
2.งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
3.งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565
4.หมายเหตุประกอบงบ ปีงบประมาณ 2565

Post Author: hadsumran